แนะนำสินเชื่อแอปเงินกู้

ออมสิน ให้ยืม 500,000 บาท มนุษย์เงินเดือน-ฟรีแลนซ์กู้ได้ ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สวัสดีครับวันนี้มีสินเชื่อมาแนะนำอีกแล้วธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ  สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ

, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระและองค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อใช้เป็นการ

อุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆโดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ส่วนรายละเอียดการสมัครมีดังนี้

 

คุณสมบัติผู้กู้

1 เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)

2 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3 เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4 ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

 

 

 

จุดเด่น

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
-วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
-สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

 

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
(2) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 

กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน
-บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
-มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-ไม่สามารถกู้ร่วมได้
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

ที่มา  ออมสิน ให้ยืม 500,000 บาท มนุษย์เงินเดือน-ฟรีแลนซ์กู้ได้ ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกัน