ไลฟ์สไตล์

ออมสินให้กู้ 50,000 บาท ปิด หนี้นอกระบบ

สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกออมสินให้กู้ 50,000 บาท เพื่อนำไปปิด หนี้นอกระบบ ในโครงการ  สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ ธนาคารออมสินเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ โครงการประชาชน ปิดหนี้ นอกระบบ

วงเงินกู้ สูงสุด 50,000 บาท

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา
 • ระยะเวลาการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อปิด หนี้นอกระบบ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
 • หลักประกันเงินกู้
 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
 • เอกสารประกอบการขอกู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน